Contact Us

महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद्

सिविल लाइन्स, गोरखपुर - 273009

टेलीफोन: + 91-551-2255454
फैक्स: + 91-551-2255455
ई-मेल: mpsp@gmail.com